Obchodní podmínky

 

O nás Projekce a výroba Politka IMS Volná pracovní místa Zastupované firmy

 

1.      Základní ustanovení

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi firmou MERCI, s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jejími zákazníky (dále jen „Odběratel“) v oblasti dodávek zboží a služeb. Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostněna před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.2.    Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí režimem nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. a obecně platnou legislativou České republiky.

1.3.    Definice smluvních stran:

1.3.1.    Odběratelem může být pouze fyzická a nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem (IČ).

1.3.2.    Plátce je odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce.

1.3.3.    Příjemce je jako uživatel předmětu plnění odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním.

1.3.4.    Prodejce je prodávající pracovník pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

 

2.      Předmět prodeje

2.1.     Předmětem prodeje je zboží a služby uvedené v katalogu či jiném nabídkovém materiálu firmy včetně konkrétních individuálních cenových nabídek určených konkrétním odběratelům.

 

3.       Cena

3.1.  Ceny uvedené v katalogu, cenících a jiných Prodávajícím distribuovaných materiálech, jsou informativní a vždy platné ke dni vydání. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.

3.2.  Pro upřesnění a specifikaci zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 30 dní od jejího vystavení, není- li uvedeno jinak.

3.3.  Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. DPH bude vyčísleno v okamžiku prodeje dle aktuálně platných předpisů. Aktuální ceny jsou uvedeny na www.merci.cz.

3.4.  Ceny zahrnují clo, balné i dopravné s výjimkou dle bodu 5.

 

4.      Způsob objednávání  

4.1.  Obchodní případy jsou uzavírány na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou, faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou. Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech.

4.2.  Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být specifikace, resp. číslo této nabídky, na objednávce uvedeno, jinak nelze později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.

4.3.  Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny, uvedené v platné nabídce dodavatele nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.

4.4.  Objednávka musí obsahovat přesný název firmy či instituce objednavatele, adresu a odpovědnou osobu, IČO, DIČ (v případě, že je Odběratel registrován jako plátce DPH), přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy Odběratele) a číslo bankovního účtu. Přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele), dále jednoznačné určení zboží, požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.

4.5.  Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je povinen tuto skutečnost uvést na objednávce.

4.6.  Objednávky na chemikálie nepřijímá dodavatel telefonickou, nebo ústní formou v souladu s platnou legislativou o nakládání s chemickými výrobky. Objednávky na chemikálie je Odběratel povinen zasílat vždy písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem). U vysoce toxických látek požaduje dodavatel osvědčení o odborné způsobilosti, které dodá objednavatel jako přílohu objednávky.

4.7.  Prodej chemikálií se řídí zákonem 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákonem 167/1998 o návykových látkách, zákonem 272/2013 Sb. o prekursorech drog a dále zákonem 307/2013 Sb. o povinném značení lihu.

4.8.  Dodavatel považuje objednávku jako závaznou okamžikem jejího prokazatelného přijetí a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.

4.9.  Dodavatel vystaví na žžádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uvedena přesná specifikace zboží, objednané množství, prodejní cena a předpokládaný termín dodání. Pokud odběratel nesdělí v případě zaslání potvrzení objednávky do 5-ti kalendářních dnů písemně, telefonicky či jiným prokazatelným způsobem svoje námitky, je závazkový vztah považován za vzniklý ke dni přijetí objednávky od Odběratele.

4.10. V případě, žže objednávka Odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky odběrateli.

4.11. V odůvodněných případech dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou Kupní smlouvy, resp. Smlouvy o dílo. V tomto případě je Kupní smlouva/ Smlouva o dílo považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

4.12. V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního zboží a v případě prvního odběru, je dodavatel oprávněn požadovat zálohovou platbu až do 100% hodnoty plnění.  Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od přijetí zálohové platby na účet Dodavatele.

 

5.      Dodací  podmínky a Instalační podmínky

5.1.  Dodací lhůta je zpravidla v rozpětí 1 ažž6 týdnů od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován formou potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce odběratelem výslovně uvedeno jinak.

5.2.  Dopravu na místo určení dle dispozic na objednávce zajišťuje dodavatel na území České republiky zdarma s výjimkou následujících případů:

5.2.1.         při rozvozu zboží externím dopravcem v hodnotě do 3 000,00 Kč bez DPH bude odběrateli účtován poplatek 150,00 Kč. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přepravou, manipulací a balením zboží (v případě plnění dodávky v několika dílčích dodávkách bude tento poplatek účtován pouze jedenkrát při první dodávce).

5.2.2.         při odběru zboží rozměrného či těžkého (laboratorní nábytek, objemné přístroje atp.) bude účtováno dopravné dle nabídky dodavatele nebo dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

5.2.3.         při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody.

5.3.  Vyžaduje-li odběratel instalaci, a tato není součástí nabídky, je třeba uvést tuto skutečnost na objednávku. Dodavatel následně potvrdí termín a cenu instalace, kterou odběratel odsouhlasí.

5.4.  Odběratel je v případě instalace povinen zajistit přístup pracovníků Dodavatele do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné technické a bezpečnostní podmínky pro instalaci. Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele, nebo je definován v příslušné Kupní smlouvě, nebo ve Smlouvě o dílo.

5.5.  Neposkytne-li odběratel dodavateli patřičnou součinnost, následně vedoucí k znemožnění instalace předmětu smlouvy Dodavatelem ve smluveném termínu, budou Odběrateli vyúčtovány odpovídající náklady. Znemožnění instalace ze strany Odběratele nemůže být důvodem k odstoupení ze smluvního vztahu s dodavatelem.

5.6.  Odběratel je povinen předmět plnění převzít a bez prodlení zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem, předávacím protokolem, nebo fakturou.

5.7.  Při zjištění rozdílu v množství, typu, nebo kvalitě předmětu plnění odběratel povinen tuto vadu bez prodlení oznámit Dodavateli formou reklamace. Jestliže Odběratel nezařídí, aby bylo zkontrolováno v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok ze zjistitelných vad při této kontrole, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží z Dodavatele na Odběratele.

5.8.  Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na straně Odběratele (např. z důvodu nepřítomnosti osoby určené Odběratelem k převzetí plnění v předem s Dodavatelem dohodnutém termínu), nese odběratel náklady spojené s opakovanou dodávkou plnění v plné výši.

5.9.  Zjistí-li odběratel při převzetí zboží zjevné poškození obalů produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu dodavatele nebo přepravním listu spediční služby v případě externí dopravy. Pozdější reklamace tohoto typu nelze dodavatelem uznat jako oprávněné.

5.10.   Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, nebyly-li tyto vyspecifikované v poptávce odběratele, nebo nevyplývá-li z uzavřené Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo.

 

6.      Rušení a změny objednávek a smluvních vztahů

6.1.  Dodavatelem potvrzené, nebo jinak odsouhlasené objednávky a smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem lze rušit, nebo měnit jen písemně vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

6.2.  Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek až do výše 100 % ceny předmětu k pokrytí prokazatelně vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.               

 

7.      Platební podmínky a přechod vlastnických práv

7.1.  Úhrada zboží se uskutečňuje zpravidla převodem na účet dodavatele se lhůtou splatnosti 14 dnů, pokud není uvedeno jinak.

7.2.  V případě prvního odběru je dodavatelem požadována zálohová platba nebo platba v hotovosti. V odůvodněných případech lze první odběr zabezpečit podpisem kupní smlouvy s platbou převodem.

7.3.  U objednávek v hodnotě do 3 000,00 Kč bez DPH nebo v jiných odůvodněných případech může být dodavatelem požadována platba v hotovosti před dodáním zboží a účtován manipulační poplatek ve výši 150,00 Kč.

7.4.  U objednávek s osobním odběrem v hodnotě do 1 000,00 Kč bez DPH je účtován manipulační poplatek ve výši 80,00Kč.

7.5.  Jiné platební podmínky (prodloužená doba splatnosti atp.) musí být předem písemně dohodnuty.

7.6.  Nedodržení splatnosti, uvedené na faktuře může dodavatel penalizovat částkou ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7.7.  V odůvodněných případech může dodavatel požadovat zálohovou platbu (platbu předem) ažž do celkové výše předpokládané ceny potvrzené objednávky odběratele.

7.8.  Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem odběratele až do úplného uhrazení celkové ceny za předmět plnění dodavateli.

 

8.      Reklamační řízení a záruka

 

8.1.     Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.

8.2.  Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. V případě, žže je obal poškozen, zásilku nepřebírejte. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje, je možné reklamovat pouze úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodávky.

8.3.  Délka záruční doby na skryté vady, funkčnost atp může být pro jednotlivé předměty plnění rozdílná a je vyznačena na dodacím listu, servisním protokolu nebo návodu, případně je uvedena v příslušné Kupní smlouvě, nebo smlouvě o dílo. Dodavatel vystaví dodací/záruční list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku, případně jinou formou dle Kupní smlouvy, nebo Smlouvy o dílo.

8.4.  V případě, že délka záruční doby není stanovena dle bodu 8.3, činí její délka 6 měsíců.

8.5.  Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou (reklamace@merci.cz nebo poštou) s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.

8.6.  Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, zanedbáním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou či skladováním.

8.7.  Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a na vady způsobené užíváním v rozporu s obvyklým účelem užití předmětu plnění, nebo nesprávnou obsluhou.

8.8.  Záruka se počítá ode dne převzetí zboží odběratelem nebo uvedením do provozu. Ze záruční doby se neodpočítává doba, po kterou je zařízení v opravě, pokud není stanoveno jinak.

8.9.  Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, žže odběratel není v prodlení s úhradou zboží.

8.10.   Zjistí-li dodavatel, žže reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu šškody a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši.

8.11.   Odběratel je povinen vracet dodavateli pouze dekontaminované a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je ke stažení na webových stránkách nebo k vyžádání u pracovníků dodavatele.

8.12.   Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace odběratele a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dní od jeho obdržení.

8.13.   Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

 

 

9.      Závěrečné ustanovení

9.1.  Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

9.2.  Dodací podmínky pro dodávky laboratorního nábytku se prvotně řídí smlouvou o dílo, kupní smlouvou a informacemi na potvrzení objednávky, které se vystavují ke každé objednávce laboratorního nábytku.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2014

 

VOP MERCI, s.r.o.